Pedagog

Pedagog szkolny: Małgorzata Woźniak-Kaca
Drogi Uczniu

Jeśli chcesz porozmawiać, potrzebujesz pomocy, wsparcia, rady – przyjdź (pokój pedagoga szkolnego).
Zapraszamy każdego, kto:

 • Czuje, że jest samotny.
 • Nie potrafi porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielem.
 • Ma problemy rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chce podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałby pomóc innym, ale nie wie, w jaki sposób.
 • Ma ciekawe pomysły i chce o nich porozmawiać.
 • Chce nauczyć się lepszej organizacji nauki własnej.
Drodzy Rodzice

Jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej, dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy. Problemy współczesnych nastolatków stają się coraz bardziej skomplikowane, dlatego żadna ze szkół nie jest od nich wolna.

Dostrzegając przejawy niedostosowania społecznego młodzieży, ich lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego, zachowania agresywne, eksperymentowanie z używkami – profilaktyka staje na równi z wychowaniem.

Pedagog jest koordynatorem wszelkich działań profilaktycznych w szkole, które będziemy chciały Państwu przybliżyć, licząc jednocześnie na współpracę w tym zakresie.

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 • Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 • Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Sądem Rejonowym – Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 • Komendą Powiatową Policji Zespołem ds. Nieletnich i Patologii
 • Pedagogami, psychologami