Rzecznik Praw Ucznia – Edyta Rożnowska

Rzecznik Praw Ucznia pełni jednocześnie funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, naprzemiennie szkoły podstawowej i gimnazjum, placówek wchodzących w Zespół Szkół w Byszewie. Kadencja funkcji Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata, równolegle z kadencją funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Działam na podstawie dokumentów:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527). Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Moje zadania to:

1. Ingerowanie w życie każdej placówki wchodzącej w Zespół Szkół, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę
2. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkołach zespołu,
3. Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnych w sprawach naruszania praw ucznia w szkołach,
4. Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkołach zespołu,
5. Przedstawianie dwa razy do roku dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia
6. Reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

Moje prawa i obowiązki:

1. Swobodne działanie w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
2. Wnioskowanie do organu uchwalającego Statut Zespołu Szkół o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzanie zapisu chroniącego prawa ucznia,
3. Podejmowanie działań na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy w przypadkach gdy:
a) nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia,
b) w przypadku naruszenia nietykalności ucznia Rzecznik natychmiast powiadamia o tym fakcie dyrektora,
c) powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku,
4. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
5. Uczestniczenia w roli obserwatora podczas przeprowadzanych egzaminów poprawkowych lub klasyfikacyjnych na pisemny wniosek ucznia,
6. Znajomość dokumentów stanowiących podstawę do podejmowanych działań: Statut Zespołu Szkół, WSO, Konwencja o Prawach Dziecka,
7. Informowanie uczniów o ich prawach oraz podejmowanych działaniach w przypadku zgłoszenia problemu
8. Podejmowanie działań w przypadku zgłoszenia naruszania podstawowych praw ucznia i rozpatrzenie w terminie 14 dni
9. Dopilnowanie, aby uczeń składający skargę nie był narażony na jakiekolwiek przeciwności lub zarzuty z tego powodu
10. Prowadzenie dokumentacji, która jest poufna i nie może być udostępniana osobom trzecim. Rzecznik ujawnia dokumentację jedynie na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub zainteresowanych stron.
11. Zachowanie tajemnicy służbowej o informacjach uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego.
12. Zgłaszanie Dyrekcji przypadków, gdy podejmowane mediacje i działania nie przynoszą oczekiwanych efektów.