Samorząd Uczniowski – Szkoła Podstawowa

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

OPIEKUN – EDYTA ROŻNOWSKA

PRZEWODNICZĄCA- JUSTYNA MATERKA

ZASTĘPCA – JULIA LEWANDOWSKA

SKARBNIK- STEFAŃSKI MICHAŁ

SEKRETARZ –  ANDŻELIKA DOLAT

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Rok szkolny 2019/2020

 

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków        i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole:

 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 • prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • podtrzymywanie tradycji,
 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu

 

WRZESIEŃ

 1. Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego
 2. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 3. Ogłoszenie kampanii wyborczej
 4. Prezentacja kandydatów i programów wyborczych
 5. Przeprowadzenie wyborów
 6. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:
 7. Uwzględnienie działań zgłoszonych przez przewodniczącego i członków SU
 8. Ustalenie formy komunikowania się członków między sobą
 9. Uwzględnienie wniosków Rady Pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły, obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
 10. Gazetka tematyczna z okazji Dnia Chłopaka

 

PAŹDZIERNIK

 1. Zebranie Rady SU
 2. Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego – informacje ogólne
 3. Dzień Edukacji Narodowej – złożenie życzeń oraz wręczenie drobnych upominków pracownikom szkoły, gazetka ścienna
 4. Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 5. Gazetka tematyczna – „Dzień papieski”
 6. Wznowienie „Szczęśliwego numerka”
 7. Rozpoczęcie akcji zbiórki makulatury – przedstawienie zasad
 8. Ogłoszenie zasad całorocznej akcji zbiórki nakrętek
 9. Ogłoszenie i zapoznanie z akcją czytania bajek najmłodszym „Duży czyta małemu”
 10. Gazetka tematyczna – „1 Listopada – Święto zmarłych”
 11. Akcja porządkowania cmentarza parafialnego
 12. Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „Kotylion na Święto Niepodległości”
 13.  Włączenie w II edycję akcji Hufca ZHP Kutno „Ocieplamy psią i ptasią budę”

LISTOPAD

 1. Gazetka tematyczna oraz rozstrzygnięcie konkursu w związku z Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości
 2. Organizacja Dnia Postaci z Bajek
 3. Włączenie w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka”
 4. Dzień życzliwości – 21 listopada 2019 – skrzynka życzliwości, latawiec życzliwości
 5. Dzień Misia – 25 listopada 2019
 6. Organizacja dyskoteki andrzejkowej
 7. Organizacja kiermaszu świątecznego
 8. Happening „Buda”; podsumowanie akcji „Ocieplamy psią i ptasią budę”
 9. Konkurs fotograficzny „Moja zima”

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki – drobne prezenty od SU, dzień mikołajkowej czapki
 2. Gazetka okolicznościowa z okazji świąt Bożego Narodzenia
 3. „Dziecko w sieci” – gazetka profilaktyczna, spotkanie z policjantem
 4. Podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka”
 5. Happening „Prawa i obowiązki ucznia”- plakaty: ”Kulturalny uczeń”, „Kodeks grzecznościowy”, gazetka, prezentacja multimedialna
 6. Dzień pierniczka
 7. Rozstrzygnięcie konkursu „Moja zima”
 8. Życzenia Bożonarodzeniowe dla pracowników szkoły oraz uczniów

STYCZEŃ

 1. Zabawa karnawałowa – konkurs na najbardziej oryginalny strój, wybór króla i królowej balu
 2. Gazetka tematyczna – bezpieczne ferie
 3. Dzień naleśnika
 4. Gazetka tematyczna z okazji dnia Babci i Dziadka
 5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 6. Wyróżnienie najlepszych uczniów oraz laureatów w konkursach – „Tablica mistrzów”

LUTY

 1. „Amorkowy listonosz” – walentynki, kupon na dodatkowe nieprzygotowanie na dowolny przedmiot
 2. Dzień koszuli – każda osoba, która w tym dniu ubierze koszulę jest zwolniona z odpytywania
 3. Dzień babeczki
 4. Konkurs „Mój pupil” – konkurs fotograficzny na najbardziej zwariowane zdjęcie ze swoim pupilem
 5. Gazetka tematyczna dotycząca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

MARZEC

 1. Dzień kobiet – gazetka tematyczna, życzenia oraz drobne upominki z okazji dnia kobiet; dzień spódnicy/sukienki
 2. Dzień mężczyzny – Dzień krawata/muchy
 3. Dzień ciasteczka
 4. Konkurs „Mem na Pierwszy Dzień Wiosny”
 5. Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny – wszyscy przychodzą na zielono, „Talentynki”, konkurs międzyklasowy „Wiosna ach to Ty” (najbardziej ukwiecona i kolorowa klasa); nominacje nauczycielskie
 6. Dzień bez przemocy
 7. 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa; Dzień Kolorowej Skarpetki

KWIECIEŃ

 1. Happening „Stop wandalizmowi”
 2. Wielkanoc- gazetka okolicznościowa, życzenia dla pracowników szkoły oraz uczniów
 3. Dzień gofra
 4. „Sport to zdrowie” – spotkanie z dietetykiem i trenerem personalnym
 5. Dzień Ziemi – „Zielono mi…”
 6. Dzień Uśmiechu

MAJ

 1. 1-3 maja – ubieramy się na biało-czerwono, gazetka tematyczna
 2. Dzień Matki – gazetka tematyczna; wywiady z uczniami „Za co kocham moją mamę”
 3. Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy
 4. Dzień muffinki
 5. Gazetka tematyczna z okazji Dnia Dziecka

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – pomoc w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego
 2. Dzień ojca – gazetka tematyczna
 3. Dzień tosta
 4. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020
 5. Przygotowanie wniosków do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym
 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

 

Opracowali:

Edyta Rożnowska – opiekun SU

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Justyna Materka

Zastępca: Julia Lewandowska

Skarbnik, sekretarz: Andżelika Dolat, Michał Stefański

Przewodniczący wszystkich klas szkoły podstawowej

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Byszewie
S A M O R Z Ą D   U C Z N I O W S K I

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie
 2. Samorząd uczniowski, działający w szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie oraz niniejszego Regulaminu.

CELE DZIAŁALNOŚCI SU

Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

OPIEKUN SU

 1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
 2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 3. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata
 4. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
  a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  b. inspirowanie uczniów do działania,
  c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

1.Do wybieralnych organów SU należą:

A) Rada Samorządów klasowych

B) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich  kadencja trwa rok .

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 1. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
  a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
  c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 2. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
  a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
  b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
  c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
  d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
  e. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.
  Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

4.Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na 2 miesiące.

 1. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
  a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
  c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
  d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 2. Zarząd SU składa się z:
  1. Przewodniczącego SU,
  2. Wiceprzewodniczącego SU,
  3. Sekretarza.
 3. Przewodniczący SU:
  a. kieruje pracą Zarządu SU,
  b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
  c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
  d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
  e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
 4. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 5. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 6. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.
 3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
  i uczennice szkoły.
 4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
 5. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica z klas VI-VIII, który ma co najmniej bardzo dobre zachowanie
 6. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.
 7. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Uczniowska Komisja Wyborcza.
 8. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.
 9. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 10. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.
 11. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. tydzień przed terminem wyborów; przyjęcie zgłoszeń od kandydatów; weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów; poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach; czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej; przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego; przeprowadzenie wyborów; obliczenie głosów; sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników; przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
 12. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego są następujące:

a) Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Zarządu Samorządu Uczniowskiego składa program wyborczy

b) listę zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.

c) Listę kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 5 dni przed wyborami.

d) Po weryfikacji zgłoszenia i potwierdzeni kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

e) Po terminie składania list przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

a) Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

a) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

b) Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

c) Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

a) Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w czasie

b) Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.

c) Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

d) W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.

e) Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły.

f) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

g) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

h) Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

i) Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

a) Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

b) Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą uczniów obecnych w danym dniu w szkole. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

c) Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.

d) Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,

e) Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje maksymalnie 5 osób z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

 • rezygnacji,
 • końca kadencji,
 • ukończenia nauki w szkole.

Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

 • rezygnacji,
 • końca kadencji,
 • odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 • w miejsce stałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Zarząd Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
 • w przypadku Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
 • w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Zarząd Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
  2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
  3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego w dn. 30 września 2019 wchodzi w życie z dn. 01 października 2019 r .