Rekrutacja – Gimnazjum

Możesz pobrać pusty wzór do wypełnienia długopisem podania o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum tutaj, albo wygenerować wypełnioną komputerowo kartę zapisu przy pomocy poniższego formularza.

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna:
Adres rodzica:
Telefon:
Imię dziecka:
Drugie imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia:..
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania dziecka:Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL dziecka:
Dziecko ukończyło Szkołę Podstawową w:
Czy dziecko zamieszkuje w obwodzie Gimnazjum Zespołu Szkół w Byszewie?
(Jeżeli nie, to podać Gimnazjum, do którego dziecko powinno uczęszczać)
Tak
Nie:
Jakiego języka uczyło się dziecko w szkole podstawowej w wymiarze obowiązkowym?
Inne uwagi rodzica (opiekuna prawnego):