Rekrutacja – klasa „0”

Możesz pobrać pusty wzór do wypełnienia długopisem karty zapisu dziecka do klasy „0” tutaj, albo wygenerować wypełnioną komputerowo kartę zapisu przy pomocy poniższego formularza.

Szkoła obwodowa:SP:
Inna:
PESEL dziecka:
Imię dziecka:
Drugie imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia:..
Miejsce urodzenia:, woj.
Adres zamieszkania dziecka:Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres zameldowania dziecka:Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Imię matki (prawnej opiekunki):
Nazwisko matki (prawnej opiekunki):
Telefon kontaktowy matki (prawnej opiekunki):
Adres zamieszkania matki (prawnej opiekunki):
Imię ojca (prawnego opiekuna):
Nazwisko ojca (prawnego opiekuna):
Telefon kontaktowy ojca (prawnego opiekuna):
Adres zamieszkania ojca (prawnego opiekuna):